Registračná žiadosť

Prihlásenie je možné s využitím faktúry. Pokiaľ taký doklad nemáte k dispozícii, kontaktujte prosím Obchodnú kanceláriu, ktorá Vám registráciu zaistí.
Prístupové heslo k účtu Vám bude zaslané e-mailovou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v registračných údajoch. Pri nasledujúcom prihlásení vyplňte "Účet" e-mailovou adresou, z ktorej ste registráciu požadovali.
Číslo OM * faktura
Číslo zákazníckeho účtu *
Číslo faktúry * faktura
E-mail *
Zaslanie Vašej žiadosti je považované za vyjadrenie súhlasu spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom registrácie do Zákazníckej zóny KOMVaK, a.s. podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) Nariadenia (GDPR). Osobné údaje budú uchovávané najneskôr dovtedy, kým je to bude potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom; právo o opravu; právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať na spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Žiadosti na výkon práv dotknutej osoby podľa GDPR je možné zaslať na adresu: KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno, alebo e-mailom na adresu sekretariat@komvak.sk.
* Povinná položka - nutné vyplniť